Insamlingsstiftelsen Olle Erikssons Minnesfond har som syfte och ändamål att samla in medel och genom ett årligt stipendium stödja verksamheter, grupper och individer som verkar i Olle Erikssons anda. 

I en tid då tongångarna blev allt hårdare mot människor som på olika sätt hamnat i utanförskap, vände sig Olle Eriksson aldrig bort från idén om det okränkbara människovärdet. I över två decennier arbetade han för att ge röst och utrymme åt de människor som sitter frihetsberövade i Sverige. De sista sex åren låg tyngdpunkten i hans arbete på ungdomar inlåsta på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Med hjälp av sin bakgrund inom journalistiken lärde han ut pennans makt, språket och berättelsen som medel för förändring. 

I projektet Ung Inlåst tog Olle (tillsammans med Jonas Klinteberg) bland annat fram en handbok för att ge ungdomarna en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har. Boken skrevs tillsammans med ungdomarna och används idag på flera ungdomshem. 

Olle Eriksson arbetade även med opinionsbildning för förebyggande sociala insatser snarare än hårdare straff, mot den ökande användningen av isolering på ungdomshem och mot slopandet av straffrabatten för unga. 

Olle Eriksson verkade för att betrakta kriminalitet och sociala problem ur ett samhälleligt perspektiv snarare än ett individuellt. Det är stiftelsens uppfattning att det arbetet måste fortsätta. 

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen Insamlingsstiftelsen Olle Erikssons Minnesfond och att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Stiftelsetyp

Insamlingsstiftelse

Stiftare

Annie Hellquist
Mats Runvall 

Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Olle Erikssons Minnesfond, kallad Olle Erikssons Minnesfond.

Stiftelsens ändamål

Olle Erikssons Minnesfond har till ändamål att hedra Olle Erikssons minne och bidra till fortsatt verksamhet i hans anda, genom ett årligt stipendium. 

Stipendiet ska gå till en person eller grupp som verkar för att stärker frihetsberövade barn och vuxna och/eller lyfta frågor relevanta för denna grupp i offentligheten.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på Facebook samt på Insamlingsstiftelsen Olle Erikssons Minnesfonds hemsida.

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta några månader innan Insamlingsstiftelsen får ett registreringsbevis med organisationsnummer. Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Men det finns redan nu möjlighet att skänka en gåva till stiftelsen, tillsvidare via Solidaritetsföreningen i Skåne.

Bankinsättning: 8313-9 5340951580 (Sparbanken Skåne, mottagare Solidaritetsföreningen)

Swish: 1231756618 (Solidaritetsföreningen)

STOCKHOLM 2021-11-05